Algemene voorwaardenArt. 1: Al onze leveringen en diensten worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, die van rechtswege voorrang

hebben op de voorwaarden van de klant. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en

uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. Elke van ons uitgaande tolerantie naar of afwijking van deze voorwaarden kan niet

worden beschouwd als een definitieve wijziging van deze voorwaarden. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van

huidige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.


Art. 2: Onze offertes en prijslijsten zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend. Wij zijn enkel verbonden door de door ons

ondertekende schriftelijke orderbevestiging. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Deserrano Nick.

Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige grondstofprijzen, voorraden, wisselkoersen, loonkosten, belastingen en sociale lasten.

Indien één van deze factoren verandert, behouden wij ons het recht voor de aangeboden prijzen en termijnen aan te passen.


Art. 3: Elke annulering van een bestelling dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijk

aanvaarding. Indien de klant een bestelling en/of opdracht annuleert na orderbevestiging door ons, doch voor enige uitvoering van de

bestelling, zal hij binnen de 8 dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt begroot op 30 % van het totale bedrag van

de bestelling en/of opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade kunnen bewijzen

indien die meer bedraagt. Indien de klant een opdracht annuleert na orderbevestiging door ons en na aanvang van de uitvoering van de

overeenkomst zal de klant binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding betalen, welke forfaitair begroot wordt op 50 % van het totale

bedrag van de bestelling, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer

bedraagt. Eenmaal de uitvoering van de opdracht aangevat is hebben wij steeds het recht om de annulatie te weigeren.


Art. 4: De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn ter goede trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve niet bindend,

behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven

tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel. Elke vertraging in de uitvoering zal zo

spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de klant. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de

vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen


Art. 5: De levering evenals risico-overdracht vindt plaats in onze magazijnen, waaronder is te verstaan die plaats van waaruit door of

namens ons wordt geleverd. Vanaf voormelde levering zijn alle kosten (vervoer, verzekering, …) en risico’s met betrekking tot de

goederen volledig voor de klant.De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op het ogenblik van de volledige betaling. De

klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen in natura onder zich te houden en de goederen niet onroerend te maken, noch de

goederen te vermengen met andere roerende goederen, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.


Art. 6: De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandacht nazicht onderwerpen. Elke klacht dient per

aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst en plaatsing gemeld te worden. Het aanwenden of het gebruik van de goederen

zal worden beschouwd als een aanvaarding van de door ons geleverde goederen.


Art. 7: De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons

afgesloten overeenkomst vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

a) onze aansprakelijkheid is beperkt tot de maximumwaarde van de betrokken overeenkomst, excl. BTW en kosten, waarbij wij ons

steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te herstellen binnen een redelijke termijn ofwel de waarde ervan te vergoeden.

b) in ieder geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge

de niet-nakoming van de overeenkomst zoals onder meer financieel en economisch verlies, winstderving, verhoging van de algemene

kosten, storing van de planning, aantasting van reputatie

Onze gehoudenheid zal ingevolge huidig beding derhalve steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van de door

ons geleverde goederen, dit op basis van de door ons aangerekende prijzen.


Art. 8: Indien is overeengekomen dat de klant zelf de goederen zal afhalen en deze op de afgesproken datum de goederen niet

afhaalt, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de klant.


Art. 9: Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op de zetel te Roeselare, tenzij anders vermeld op de

factuur. Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn onze aangestelden niet bevoegd om bedragen van de factuur te ontvangen.

Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

nalatigheidinterest opbrengen tegen de rentevoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2

augustus 2002, met een minimum van 12,0% en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

In geval van laattijdige betaling zal de klant tevens een vergoeding verschuldigd zijn van 15,0% op de hoofdsom, met een minimum van 125,0 EUR,, als dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling enerzijds voor andere

schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling anderzijds. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur

maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.


Art. 10: Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling

als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of

kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant.

Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichting tegenover ons behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere

uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten nadele van de klant te beschouwen. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de klant wordt ontbonden ten nadele van de klant,

verbindt de klant er zich toe om binnen de 8 dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 50% van de

waarde van de betrokken overeenkomst, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht de reële schade kunnen bewijzen

indien deze meer bedraagt.


Art. 11: In geval van overmacht van onze zijde of van één van onze leveranciers wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort

zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op

verbreking. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlogsgevaar, belemmerde maatregelen van overheden, brand, werkstaking,

personeelsgebrek, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in

binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.


Art. 12: De overeenkomsten worden gesloten te Roeselare en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de

interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van

het vredegerecht te Roeselare of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij wij verkiezen het geschil aanhangig

te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant.

Algemene voorwaarden

Copyright © All Rights Reserved